2017

          
 
BALTIC DOWSERS ASSOCIATION
LITHUANIAN NATURE SOCIETY
LITHUANIAN GEOLOGICAL SOCIETY
 
 
organize
 
International Conference:
„Earth's Fields and their Influence on Organisms“
 June 15–18, 2017
 
 
 
 
It is an offer to You to participate in the International Conference on „Earth`s Fields and
their Influence on Organisms, which will be held in Birstonas town (www.birstonas.lt).
 

    

LIETUVOS GAMTOS DRAUGIJA
LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGA
BALTIJOS RADIOSTEZININKŲ ASOCIACIJA
                                                                                
rengia
 
tarptautinę konferenciją:
„Žemės laukai ir jų įtaka organizmams“
2017 m. birželio 15–18 d.
 
 
 
 
Kviečiame Jus dalyvauti Tarptautinėje konferencijoje „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams“, kuri įvyks Birštone (www.birstonas.lt) 2017 m. birželio 15–18 d.
 

 

2016

 

2012

"ŽMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIS AMŽIŲ SANDŪROJE: IŠŠŪKIAI, PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI“

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 
 
Konferencijos idėja:
Laiko tėkmėje didejant žmogaus techniniam potencialui ir keičiantis jo raiškos būdams ir formoms, be abejonės keičiasi ir žmogaus santykis gamtos atžvilgiu. Atsiranda nauji aplinkos poveikio būdai ir formos, kurie savo ruožtu sąlygoja skirtingas pasekmes žmogaus sąmonėje ir kraštovaizdyje. Atsižvelgiant į tai, yra svarbu išryškinti šiandien aiškiai pastebimas problemas ir galimas jų užuomazgas netolimoje ateityje. Organizuojant šią konferenciją buvo siekiama iš įvairių mokslų krypčių pozicijų kritiškai pažvelti į mūsų visų veiklos lauką – kraštovaizdį, jame vykstančius ar netolimoje ateityje vyksiančius procesus.
 
Konferencijos tikslas:
Konferencija organizuota siekiant apjungti fizinių, socialiniu ir humanitarinių mokslų sričių specialistus kurie išryškino vis kitus probleminius žmogaus ir aplinkos santykio aspektus, potencialias prevencines priemones ir galimus sprendimo būdus.
 
Tikslinė auditorija:
Konferenciija buvo skirta mokslininkams dirbantiems aplinkosauginėje tematikoje, valdininkams formuojantiems ir įgyvendinantiems aplinkosaugos politiką, bei visuomeninių organizacijų atstovams ir pedagogams, sprendžiantiems aktualius aplinkosauginius klausimus ir vykdantys aplinkosauginį švietimą.  
 
KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 
 

2007

"MAISTO SAUGA IR PRIEŽIŪRA"

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Respublikinė konferencija “Maisto sauga ir priežiūra”  Įvyko 2007m. lapkričio mėn. 22 d.  Konferencijos pagrindinis tikslas buvo išryškinti pagrindines su maisto kokybe ir jo naudojimu susijusias problemas, ir numatyti galimus jų sprendimo būdus. Atsakinguoju vadovu buvo  Dr. Algirdas Vaičiulis. Konferencija organizuojama kartu Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei respublikiniu mitybos centru  Rėmėjai: Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, respublikinis mitybos centras, Vilniaus universitetas, UAB “Pieno žvaigždės”, UAB “Biovela” žurnalas “Mokslas ir gyvenimas”. Didesnė dalis pranešimų atspausdinti žurnale “Mokslas ir gyvenimas”.

 

2004

"FENOLOGINIAI STEBĖJIMAI LIETUVOJE"

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Respublikinė konferencija “Fenologiniai stebėjimai Lietuvoje”  Įvyko 2004m. balandžio mėn. 28 d. Konferencijoje buvo aptartos pagrindinės fenologinių stebėjimų Lietuvoje aktualijos, bei išryškintos problemos trukdančios vykdyti nuoseklius fenologinius stebėjimus. Konferencijos metu buvo priimtas sprendimas dėl Lietuvos fenologų bendrijos steigimo. 

Norite susipažinti su mūsų veikla?