Įstatai

LIETUVOS GAMTOS DRAUGIJOS
ĮSTATAI

 

1. BENDROS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos gamtos draugija (toliau - Draugija) yra savanoriška ir savarankiška nepolitinė visuomeninė organizacija, tęsia visuomeninį gamtos išsaugojimo darbą, kuriam pagrindus padėjo Lietuvos Respublikoje iki 1940 metų veikusi Lietuvos gamtininkų draugija, įkurta 1931 metais.

1.2. Draugija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

1.3. Draugijos teisinė forma – asociacija.

1.4. Oficialus draugijos pavadinimas – Lietuvos gamtos draugija, sutrumpinimas – LGD, pavadinimas angliškai – Lithuanian Nature Association.

1.5. Draugija ir jos skyriai yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija. Draugija turi savo emblemą, vėliavą, antspaudą, narių pažymėjimus, blankus.

1.6. Draugija bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.

1.7. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.8. Draugija įstatymų nustatyta tvarka savo lėšų papildymui turi teisę steigti įmones ir fondus.

 

2. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Draugijos veiklos tikslas – koordinuoti Draugijos narių veiklą siekiant sujungti įvairių mokslo krypčių atstovų žinias, patirtį bei autoritetą, sprendžiat mokslui ir visuomenei aktualius gamtosauginio ugdymo, gamtosaugos ir gamtonaudos klausimus.

2.2. Svarbiausieji Draugijos uždaviniai yra:

2.2.1. aktyvios, įvairias gamtamokslines disciplinas atstovaujančių ir (arba) gamtosaugines idėjas palaikančios akademinės bendruomenės kūrimas ir skatinimas;
2.2.2. žmonių (ypač jaunimo) dvasinės kultūros, gamtosauginės sąmonės ir moralinių nuostatų ugdymas;
2.2.3. gamtosauginių idėjų ir mokslo žinių propagavimas;
2.2.4.gamtosauginių problemų aktualizavimas visuomenėje ir jų sprendimų skatinimas;
2.2.5. įvairaus pobūdžio ir įvairių lygių gamtotyros ir gamtosaugos veiklos rėmimas ir skatinimas.

 

2.3. Draugija šiems uždaviniams pasiekti:

2.3.1. steigia Lietuvoje savo skyrius;
2.3.2. bendraudama su valstybinėmis mokslo, mokymo, švietimo įstaigomis, panašaus pobūdžio visuomeninėmis organizacijomis propaguoja gamtosaugos, racionalios gamtonaudos ir aplinkosauginio švietimo idėjas;
2.3.3. organizuoja mokslinius, pažintinius ir kitokio pobūdžio renginius;
2.3.4. organizuoja konferencijas, simpoziumus, paskaitas, kursus, parodas;
2.3.5. remia ir prisideda prie gamtamokslinio palikimo inventorizacijos, jo išsaugojimo, rengia įžymiųjų gamtininkų paminėjimus;
2.3.6. skatina ir remia gamtamokslinio pobūdžio tiriamuosius, šviečiamuosius ir kitus darbus, savo iniciatyva arba pagal užsakymus vykdo aplinkos tyrimus, gina viešąjį interesą, inicijuoja aplinkos ekspertizę ir prognozę;
2.3.7. organizuoja periodinės ir neperiodinės (mokslinio, informacinio, metodinio pobūdžio) literatūros leidybą, renka tikslines aukas, įsigyja ir naudojasi savo kilnojamu ir nekilnojamu turtu;
2.3.8. inicijuoja įstatymų rengimą, dalyvauja jų projektų rengime, svarstyme ir siekia, kad jie būtų vykdomi;
2.3.9. talkomis ir kitais būdais prisideda prie aplinkos saugomų teritorijų, gamtos objektų ir kitų vietų tvarkymo;
2.3.10. kaupia lėšas šiuose įstatuose numatytiems Draugijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
2.3.11. rūpinasi Draugijos narių personalo kvalifikacijos kėlimu.
 

2.4. Draugija, įgyvendindama šiuose įstatuose numatytus uždavinius, įstatymų nustatyta tvarka gali:

2.4.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Draugijos tikslus ir uždavinius;
2.4.2. steigti visuomenės informavimo priemones, mokymo centrus, vykdyti leidybą, įstatymų nedraudžiamą ūkinę, komercinę veiklą;
2.4.3. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes, kitokius susirinkimus ir masinius renginius;
2.4.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti ir valdyti;
2.4.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai organizuoti;
2.4.6. gauti lėšų, paramos ar kitokio turto iš Lietuvos ir kitų valstybių visuomeninių bei tarptautinių organizacijų, privačių bendrovių, asmenų, valstybinių institucijų ir savivaldybių Draugijos veiklai ir tikslinėms jos programoms įgyvendinti;
2.4.7. steigti fondus, viešas įstaigas, įmones, teikti paramą;
2.4.8. dalyvauti kitų visuomeninių organizacijų, asociacijų veikloje.

 

3. DRAUGIJOS NARIAI

3.1. Tikrieji draugijos nariai:

3.1.1. Draugijos nariu gali būti kiekvienas 18 metų sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, pritariantis jos tikslams, pripažįstantis šiuos Įstatus, dalyvaujantis veikloje ir mokantis nario mokestį; 
3.1.2. Draugijos nariais taip pat gali būti ir Lietuvos Respublikos piliečiai jaunesni nei 18 metų, pritariantys jos tikslams, pripažįstantis šiuos Įstatus ir dalyvaujantis veikloje. jiems suteikiamas kandidato į narius vardas, o stojamasis ir kasmetinios nario mokęstis nėra privalomas. 
3.1.3. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti draugijos nariais pateikia jų tėvai arba globėjai.
3.1.4. į Draugiją priimama raštu pateikus prašymą jos Valdybai, kuriame nurodomi asmens duomenys ir kontaktinė informacija;
3.1.5. asmuo Draugijos nariu tampa ir visas Įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos. Draugijos narys įtraukiamas į Draugijos narių apskaitos sąrašą ir jam išduodamas nustatyto pavyzdžio nario pažymėjimas;
3.1.6. Draugijos stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo centriniame padalinyje ir skyriuose tvarka įstatuose nenurodoma, ji tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu;
3.1.7. Draugijos narių sąrašą tvarko Draugijos Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo;
3.1.8. dvejus metus iš eilės dėl nepateisinamos priežasties nemokėjęs nario mokesčio ir apie save neinformavęs narys vienašališku Draugijos valdybos sprendimu pripažįstamas praradęs Draugijos narystę, ir jam tai pranešama asmeniškai;
3.1.9. narys, nevykdantis įstatų reikalavimų, pažeidęs dorovinio elgesio normas šalinamas iš Draugijos. Sprendimas dėl nario pašalinimo priimamas Draugijos skyriaus susirinkime arba Draugijos valdybos posėdyje dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 jo narių balsų dauguma. Apie priimtą sprendimą pranešama asmeniui ir Draugijos valdybai ne vėliau kaip per mėnesį;
3.1.10. nariai savanoriškai siekiantys išstoti iš draugijos raštu apie tai turi pranešti Draugijos Prezidentui.
3.1.11. narystė nutrūksta nariui tapus neveiksniu, išstojus ar mirus.
 

3.2. Draugijos nariai turi teisę:

3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;
3.2.2. rinkti ir būti renkamiem į Draugijos vadovaujančias struktūras;
3.2.3. gauti informaciją apie visus Draugijos bei jos padalinių renginius ir juose dalyvauti;
3.2.4. renginiuose reikšti savo nuomonę, teikti žodinius ar raštiškus pasiūlymus dėl Draugijos veiklos ir padėti juos įgyvendinti;
3.2.5. gauti Draugijos tikslų įgyvendinimui reikalingą informaciją;
3.2.6. naudotis Draugijos sukaupta informacija, susijusia su profesine, moksline ar pedagogine veikla;
3.2.7. susipažinti su Draugijos dokumentais ir visa centriniame padalinyje ir skyriuose turima informacija apie jos veiklą;
3.2.8. daryti visuomeninį poveikį aplinkos niokotojams, gamtos ir kultūros paminklų žalotojams, visuomeninio poveikio priemonėmis drausminti aplinkosaugos įstatymų pažeidėjus;
3.2.9. remti draugija savanoriška veikla, darbu ir materialiai;
3.2.10. bet kada išstoti iš Draugijos šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 

3.3.Draugijos nariai privalo:

3.3.1. laikytis Draugijos įstatų, vykdyti suvažiavimo ir Draugijos valdybos nutarimus;
3.3.2. dalyvauti draugijos veikloje;
3.3.3. laiku mokėti nario mokestį;

 

4. KITI DRAUGIJOS VEIKLOS DALYVIAI

4.1. Garbės nariai:

4.1.1. Draugijos garbės nario vardas suteikiamas ypatingai nusipelniusiems asmenims;
4.1.2. garbės narys Draugijos valdybos siūlymu renkamas Draugijos suvažiavime atviru balsavimu balsų dauguma. Juo gali būti išrinktas bet kuris Lietuvos ar kitos valstybės pilietis, ypatingai nusipelnęs įgyvendinant Draugijos tikslus ar užsibrėžtus uždavinius. Jam įteikimas garbės nario diplomas ir ženkliukas;
4.1.3. garbės nariai turi teisę dalyvauti Draugijos suvažiavimuose, konferencijose, susirinkimuose, Draugijos bei skyriaus valdybų posėdžiuose;

 

4.2. Rėmėjai:

4.2.1. rėmėjais gali būti fiziniai asmenys, įmonės, organizacijos, savivaldybės, fondai ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, pritariantys Draugijos tikslams ir remiantys jos veiklą bei savo veikla ir tikslais neprieštaraujantys draugijos įstatams;
4.2.2. remėju tampama pagal terminuotą sutartį, pasirašytą Prezidento ir skyrių pirmininkų Draugijos valdybai pritarus. Rėmėjai nemoka stojamojo ir nario mokesčio.
4.2.3. rėmėjas turi teisę dalyvauti Draugijos suvažiavimuose, Draugijos valdybos, skyriaus posėdžiuose bei susirinkimuose patariamuoju balsu;

 

5. DRAUGIJOS VALDYMO STRUKTŪRA

 

5.1. Draugijos valdymo struktūrą sudaro:

5.1.1. Draugija: visuotinis narių susirinkimas – suvažiavimas, Draugijos valdybos ir skyrių pirmininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Draugijos valdyba, konsultacinė taryba, vienasmenis valdymo organas – Draugijos Prezidentas ir Draugijos revizijos komisija;

 

5.2. Suvažiavimas:

5.2.1. suvažiavimai gali būti eiliniai ir neeiliniai, turintys visas visuotinio narių susirinkimo teises;
5.2.2. eilinį suvažiavimą šaukia Draugijos valdyba kas 5 metus, apie tai pranešdama skyriams raštu ne vėliau kaip prieš mėnesį. Suvažiavimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų delegatų;
5.2.3. neeilinį suvažiavimą gali sušaukti Draugijos valdybos ir skyrių pirmininkų susirinkimas;
5.2.4. suvažiavimo dalyvių kvotą nustato Draugijos valdyba.
5.2.5. suvažiavime svarstomi klausimai, išskyrus Draugijos likvidavimą, sprendžiami paprasta balsų dauguma.

5.2.6. Suvažiavimas:

5.2.6.1. svarsto Draugijos valdybos ir revizijos komisijų ataskaitas;
5.2.6.2. svarsto ir tvirtina prioritetines Draugijos valdybos veiklos kryptis;
5.2.6.3. keičia ar papildo Draugijos įstatus;
5.2.6.4. renka ir atšaukia Draugijos Prezidentą, Draugijos valdybą, Draugijos revizijos komisiją, Konsultacinę tarybą;
5.2.6.5. nustato Draugijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
5.2.6.6. sprendžia Draugijos veiklos pertvarkymo ar pabaigos klausimus;
5.2.6.7. svarsto kitus Draugijai rūpimus klausimus ir priima atitinkamus nutarimus.

5.3. Draugijos valdybos ir skyrių valdybų pirmininkų susirinkimas:

5.3.1.Draugijos valdybos ir skyrių valdybų pirmininkų susirinkimus šaukia Draugijos valdyba ne rečiau kaip kartą per metus. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys ir Draugijos Prezidentas;
5.3.2. šaukia Susirinkimą, ne mažiau kaip prieš dvi savaites informuodami apie jo laiką, vietą ir numatomą dienotvarkę, pranešdama Draugijos interneto svetainėje ir informuodama Draugijos skyrius;
5.3.3.susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos valdybos ir skyrių valdybų pirmininkų. Pirmą kartą, nesant kvorumui, susirinkimas šaukiamas pakartotinai ir laikomas teisėtu, neatsižvelgiant į dalyvių skaičių.
5.3.4.Susirinkime visi klausimai sprendžiami paprasta balsų dauguma.

5.3.5.Draugijos valdybos ir skyrių valdybų pirmininkų susirinkimas:

5.3.5.1.išklauso ir svarsto Draugijos valdybos ataskaitą ir Draugijos revizijos komisijos revizijos aktą, aptaria metinį veiklos planą ir skyrių veiklos programas;
5.3.5.2.nustato prioritetines Draugijos veiklos kryptis ir teikia jas tvirtinti suvažiavimui;
5.3.5.3.rengia ir tvirtina metinę Draugijos veiklos programą (gaires) ir Draugijos biudžeto projektą;
5.3.5.4.  svarsto Draugijos narių pasiūlymus ir pageidavimus;
5.2.6.5. sprendžia klausimus dėl Draugijos garbės nario vardo suteikimo;
5.3.5.6.sudaro darbo grupes programoms, projektams ir renginiams organizuoti;
5.3.5.7.nustato Draugijos apdovanojimų skyrimo ir teikimo tvarką;
5.3.5.8.priima sprendimus dėl Draugijos buveinės pakeitimo;
5.3.5.9.Draugijos narius operatyviai informuoja apie Valdybos priimtus sprendimus Draugijos interneto svetainėje ar kitais būdais;
5.3.5.10.koordinuoja Draugijos veiklą tarp suvažiavimų, nustato draugijos pagrindines metų veiklos kryptis, leidžia steigti filialus ir atstovybes, nustato jų darbo ir veiklos nutraukimo tvarką;
5.3.5.11gali papildyti arba atšaukti valdybos ir kitų kolegialių struktūrų, padalinių narius;
5.3.5.12.iš Valdybos narių renka Draugijos Prezidento pavaduotoją;
5.3.5.13.gali sušaukti neeilinį Draugijos suvažiavimą;
5.3.5.14.iškilus skubiam klausimui, sprendimas gali būti priimtas suderinus telefonu arba kitomis komunikacijos priemonėmis. Tokiu būdu priimtas nutarimas patvirtinamas artimiausiame susirinkime.

5.4. Draugijos valdyba

5.4.1.Suvažiavimas penkeriems metams renka Draugijos valdybą;
5.4.2.Draugijos valdybai vadovauja suvažiavimo išrinktas valdybos pirmininkas – Draugijos prezidentas;
5.4.3.Draugijos valdybą sudaro 9 asmenys: Draugijos prezidentas, viceprezidentas, sekretorius-iždininkas, probleminių sekcijų vadovai;
5.4.4.viceprezidentas bei sekretorius-iždininkas renkami iš Valdybos narių pirmajame Valdybos posėdyje, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių;
5.4.5.Draugijos valdybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių;
5.4.6.Posėdžiuose visi klausimai sprendžiami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Draugijos prezidentas.
 
5.4.7.Draugijos valdyba:
 
5.4.7.1.rengia ir tvirtina Draugijos valdybos darbo ir finansų planus;
5.4.7.2.koordinuoja ir kryptingai vadovauja Draugijos veiklai tarp suvažiavimų;
5.4.7.3.įgyvendina suvažiavimo nutarimus;
5.4.7.4.atstovauja Draugijos interesams Lietuvoje ir užsienyje;
5.4.7.5.rūpinasi Draugijos turtu, sudaro būtinas sutartis, organizuoja finansine ūkinę veiklą;
5.4.7.6.samdo ir atleidžia darbuotojus, nustato jų atlyginimą;
5.4.7.7.priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitu juridinių asmenų dalyviu;
5.4.7.8.naikina skyrių, jeigu jo veikla, prieštarauja Draugijos tikslams ir uždaviniams;
5.4.7.9.priima sprendimą dėl draugijos garbės nario vardą suteikimo;
5.4.7.10.Draugijos valdybą atstovauja Draugijos prezidentas ar viceprezidentas (nesant prezidentui).
 

5.4.8.Draugijos Prezidentas vadovauja Draugijos veiklai ir atlieka šias funkcijas:

5.4.8.1.vadovaudamasis Susirinkimo sprendimais, Valdybos sprendimais, veikia Draugijos vardu ir atstovauja Draugiją valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse organizacijose, pasirašo sutartis, tvirtina dokumentus, organizuoja finansinę apskaitą, jos vardu atlieka visus Įstatuose numatytus veiksmus;
5.4.8.2.organizuoja Valdybos posėdžių sušaukimą ir rengia posėdžių darbotvarkes;
5.4.8.3.atsako už Draugijos metinės finansinės atskaitomybės ir Draugijos veiklos ataskaitos sudarymą, Draugijos biudžeto ir veiklos plano pateikimą Valdybai;
5.4.8.4.įgyvendina Valdybos ir Susirinkimo nutarimus;
5.4.8.5.tvarko Draugijos narių apskaitą;
5.4.8.6.tvarko Draugijos interneto svetainę ir archyvą;
5.4.8.7.per nustatytą laikotarpį informuoja apie Susirinkimo ir kitus nutarimus, sprendimus ar pranešimus, su kuriais reikia supažindinti Draugijos narius ar kitus asmenis, paskelbiant apie tai Draugijos interneto svetainėje arba asmeniškai;
5.4.8.8.Draugijos Prezidentas gali įgalioti kitus asmenis atlikti jam paskirtas funkcijas.
 
5.4.9.Draugijos Prezidentą renka Suvažiavimas 5 (penkiems) metams. Prezidentų tas pats asmuo negali būti renkamas ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Prezidentas gali būti atšauktas nepasibaigus įgaliojimų laikui, jeigu jo veikla prieštarauja veikiantiems Lietuvos Respublikos įstatymams arba šiems Įstatams. Nutarimą dėl Prezidento atšaukimo priima Suvažiavimas paprasta dalyvaujančių balsų dauguma.
5.4.10.Draugijos pirmininkui sustabdžius (nutraukus) savo veiklą Draugijoje ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo pareigų, šiam laikotarpiui arba iki Susirinkimo nutarimų priėmimo Draugijos Prezidentą pavaduoja Draugijos Prezidento paskirtas laikinai prezidento pareigas vykdantis asmuo.
5.4.11.Draugijos dokumentus tvirtina Draugijos Prezidentas, jam nesant – Prezidento pavaduotojas pavaduotojas. Finansinius dokumentus tvirtina Draugijos Prezidentas arba jo pavaduotojas.

 

5.5. Konsultacinė taryba:

5.5.1. suvažiavimas Konsultacinę tarybą renka penkeriems metams;
5.5.2. konsultacinė taryba renkama iš 11 narių.
5.5.3. konsultacinė taryba renka iš savo narių pirmininką, kuris vadovauja tarybos veiklai;
5.5.4. Konsultacinė taryba konsultuoja Draugijos valdybą Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių gamtotyros ir gamtosaugos klausimais, padeda dirbti Draugijos darbą;
5.5.5. Konsultacinės tarybos nariai gali dalyvauti Draugijos valdybos, skyrių susirinkimuose su patariamuoju balsu.

 

6. DRAUGIJOS SKYRIAI

 

6.1. Visuotinis skyriaus narių susirinkimas:

6.1.1. skyriaus visuotiniai susirinkimai gali būti eiliniai ir neeiliniai;
6.1.2. eiliniai susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per metus, pranešant prieš mėnesį;
6.1.3. visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja pusė skyriaus narių;
6.1.4. susirinkimui neįvykus, jis šaukiamas pakartotinai ir laikomas teisėtu, neatsižvelgiant į atvykusių narių skaičių.

6.1.5. Visuotinis skyriaus narių susirinkimas atlieka šias funkcijas:

6.1.5.1. renka valdybą ir revizijos komisiją;
6.1.5.2. svarsto ir tvirtina finansinę sąmatą, revizijos komisijos aktą;
6.1.5.3. tvirtina skyriaus darbo planą;
6.1.5.4. renka atstovus į Draugijos suvažiavimą.
 
6.1.6. neeilinis visuotinis skyriaus narių susirinkimas šaukiamas skyriaus valdybos pirmininko, skyriaus revizijos komisijos arba Draugijos valdybos reikalavimu;
6.1.7. skyriaus visuotiniame narių susirinkime klausimai sprendžiami paprasta balsų dauguma;
6.1.8. skyrių gali panaikinti Draugijos valdyba ar visuotinis skyriaus narių susirinkimas;
6.1.9. panaikinto skyriaus turtas perduodamas Draugijos valdybos žinion.

 

 

6.2. Skyriaus valdyba:

 

6.2.1. skyriaus valdyba renka iš savo narių pirmininką, kuris vadovauja valdybos veiklai, vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus, ruošia visuotiniam narių susirinkimui finansinę sąmatą ir darbo planą, tvarko narių įskaitą, atstovauja skyriui įvairiose organizacijose. Uždaviniams įgyvendinti valdyba steigia specialias sekcijas ir, prireikus, samdo tarnautojus ir darbininkus, Draugijos vardu sudaro sutartis, tvarko kasos knygą, rašo posėdžių protokolus, kiekvienais metais pagal nustatytą datą atsiskaito Draugijos valdybai apie atliktą darbą per metus;
6.2.2. skyrių valdyba valdo turimą turtą ir už jį atsako;
6.2.3. valdybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma;
6.2.4. skyriaus įsteigimo protokolo nuorašas siunčiamas Draugijos valdybai.

 

7. DRAUGIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

7.1. Revizijos komisija:

 

7.1.1. suvažiavimas 5 metams renka Draugijos revizijos komisiją iš trijų asmenų. Revizijos komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir du komisijos nariai. Pirmininką renka Revizijos komisijos nariai. Draugijos Valdybos nariai ir darbuotojai negali būti Revizijos komisijos nariais;
7.1.2. valdyba bei Pirmininkas privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius, buhalterinius ir kitus dokumentus, suteikti kitą reikalingą informaciją;
7.1.3. Draugijos revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per metus tikrina Draugijos valdybos finansinę – ūkinę veiklą ir pateikia tikrinimo aktą svarstyti suvažiavimui;
7.1.4. skyrių visuotinis susirinkimas vieniems metams renka skyriaus revizijos komisiją;
7.1.5. skyriaus revizijos komisija tikrina skyriaus valdybos finansinę-ūkinę veiklą. Patikrinimo aktą pateikia visuotiniam skyriaus susirinkimui.
7.1.6 Revizijos komisija atlieka šias funkcijas:
7.1.6.1. tikrina Draugijos metų finansinę atskaitomybę;
7.1.6.2. susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlieka Draugijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
7.1.6.3. artimiausiame susirinkime arba Valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
7.1.6.4. tikrina Draugijos metų veiklos atitikimą Draugijos tikslams ir uždaviniams, prioritetinėms veiklos kryptims, metinei veiklos programai bei kitiems nutarimams;
7.1.6.5. susirinkime pateikia Draugijos veiklos patikrinimų metų ataskaitą;
7.1.6.6. revizijos komisija įstatymų nustatyta tvarka atsako už Draugijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
 

 

8. DRAUGIJOS LĖŠOS IR KITAS TURTAS

 

8.1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Draugijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

8.2. Draugija nuosavybės teise valdo pinigines lėšas bei kitą materialų ir nematerialų turtą, kuriuos jai perdavė fiziniai bei juridiniai asmenys ir kuriuos ji įsigijo remdamasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei vykdydama savo veiklą.

8.3. Draugijos lėšas sudaro:

8.3.1. stojamasis ir metiniai narių mokesčiai;
8.3.2. fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos, įskaitant ir lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nurodytų asmenų, pasinaudojusių teise dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirti savo pasirinktam paramos gavėjui;
8.3.3. rėmėjų savanoriški įnašai ir kitos įmokos;
8.3.4. nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu;
8.3.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;
8.3.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

8.4.Draugijos turtą sudaro:

8.4.1.Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotas turtas;
8.4.2.už Draugijos lėšas ir kitas teisėtai įgytas turtas.

8.5. lėšos ir turtas gali būti panaudoti Prezidento sprendimu remiantis Valdybos nutarimais įstatuose numatytiems Draugijos tikslams įgyvendinti.

 

9. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

 

 9.1. Viešai skelbtini pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą pranešimai skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas” teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

9.2. Draugijos veiklos ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Draugija turi sudaryti sąlygas su šia ataskaita susipažinti.

9.3. Dokumentų ir informacijos pateikimo Draugijos nariams tvarka tvirtinama atskiru Draugijos valdybos dokumentu.

9.4. Draugijos pranešimai siunčiami registruotu laišku, įteikiami pasirašytinai arba nariams pageidaujant – išsiunčiami jų nurodytais elektroninio pašto adresais. Pranešimai draugijos nariams siunčiami adresu, kuris buvo paskutinis įrašytas narių registravimo sąraše. Narys privalo nedelsdamas informuoti Draugiją apie adreso (buveinės) pasikeitimą.

9.5. Už Draugijos viešą skelbimą bei pranešimų ir informacijos pateikimą Draugijos nariams yra atsakingas Draugijos prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.

 

 

10. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

10.1. Sprendimas dėl Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veikos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus svarsto, filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas – suvažiavimas.

10.2. Draugijos filialai ir atstovybės yra Draugijos struktūriniai padaliniai, neturintys juridinio asmens statuso, kurie veikia vadovaudamiesi nuostatais. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų numatyta tvarka.

10.3. Draugijos steigiamų filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Draugija atsako pagal filialo ir atstovybės prievoles ir filialas ir atstovybė atsako pagal Draugijos prievoles visu savo turtu.

 

 

11. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

 

11.1. Draugijos įstatų pakeitimus arba papildymus priima ir tvirtina Draugijos visuotinis narių susirinkimas – suvažiavimas ne mažesne kai 2/3 balsų dauguma.

11.2. Priėmus sprendimą pakeisti Draugijos įstatus arba jų dalį, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Draugijos prezidentas arba suvažiavimo įgaliotas asmuo.

11.3. Draugijos įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre

 

 

12. DRAUGIJOS VEIKLOS PABAIGA

12.1. Draugija savo veiklą nutraukia arba pertvarkoma (reorganizuojama arba likviduojama) suvažiavimo nutarimu, priimtu 2/3 dalyvavusių delegatų arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.2. Suvažiavimas tvirtina likvidavimo komisiją. Jai pavedama tvarkyti visus su tuo susijusius klausimus.

12.3. Veiklai nutrūkus, apie likusį Draugijos turto panaudojimą sprendžia likvidacinė komisija įstatymų numatyta tvarka.

 

 

Įstatai patvirtinti vadovaujantis LR asociacijų įstatymu 2011m. gegužės 12d. Lietuvos gamtos Draugijos suvažiavime.

 

 

Lietuvai gamtos draugijos Prezidentas                                      dr.  Ričardas Skorupskas

 

LGD įstatai pdf.

 

Norite susipažinti su mūsų veikla?